Regulamin konkursów Torii

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów zamieszczanych w magazynie Torii, posiadających w nagłówku sformułowanie „Konkurs Torii i”, zwanych dalej Konkursami.
2. Regulamin nie dotyczy konkursów publikowanych w magazynie Torii organizowanych przez inne podmioty. W tym przypadku nie występuje w ich treści sformułowanie „Konkurs Torii i”.
3. Organizatorem Konkursów jest magazyn Torii.

II. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać wiadomość e-mail, ze spełnieniem poniższych warunków:
a. Wiadomość musi być przesłana na adres e-mail podany w treści Konkursu.
b. Wiadomość musi został wysłana w terminie podanym w treści Konkursu, najpóźniej do końca podanego dnia.
c. Wiadomość musi posiadać w polu tematu tytuł Konkursu podany w jego treści.
d. Wiadomość musi posiadać w treści poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w Konkursie.
e. Wiadomość musi być podpisana imieniem i nazwiskiem osoby biorącej udział w Konkursie (zwanej dalej Uczestnikiem).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które:
a. Nie spełnią któregokolwiek warunku podanego w punkcie II.1.
b. Są w jakikolwiek sposób związane z redakcją Torii lub wydawcą magazynu, wydawnictwem Kirin.

3. Poprzez wysłanie wiadomości spełniającej wymogi konkursu, Uczestnik zgadza się na opublikowanie, w przypadku zdobycia nagrody, jego imienia i nazwiska w magazynie Torii, w rubryce zawierającej wyniki konkursów.

III. Wyłanianie zwycięzców

1. Wyłanianie zwycięzców odbywa się poprzez ocenę poprawności merytorycznej odpowiedzi lub – jeśli konkurs przewiduje zadania kreatywne – ocenę oryginalności odpowiedzi. Zwycięzcami zostają osoby o najwyższej uzyskanej ocenie.

IV. Nagrody w Konkursach

1. Ilość nagród przewidziana w Konkursie jest określona w jego treści, przy czym na jednego uczestnika Konkursu przypada tylko jedna nagroda.
2. W przypadku nie otrzymania odpowiedniej ilości zgłoszeń w konkursie, nagrody zostają przekazane do innych akcji promocyjnych Organizatora.
3. Wiadomość o zdobyciu nagrody przez Uczestnika jest wysyłana niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu na adres e-mail, którego wysłane było zgłoszenie udziału w konkursie.
4. Nagrody są wysyłane Pocztą Polską niezwłocznie po otrzymaniu od uczestnika wiadomości zwrotnej z adresem do wysyłki nagrody.
5. Brak wiadomości zwrotnej od zwycięzcy do końca miesiąca następującego po miesiącu premiery magazynu (tj. do końca kwietnia w przypadku wydania marcowego) skutkuje przeniesieniem nagrody na cele innych akcji promocyjnych Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zobowiązują się do nie udostępniania żadnych danych Uczestników innym podmiotom.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail z poprawnymi zgłoszeniami do Konkursu, wynikłe nie z ich winy (np. wysłanie przez Uczestnika wiadomości z nieprawidłowego konta, do którego nie będzie miał później dostępu lub awarie serwerów poczty).
3. Wysłanie wiadomości e-mail będącej zgłoszeniem do uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.